piątek, 16 maja 2014

Aplikacja "Kompensacja obiektywu" || "Lens compensation" application
Aplikacja "Kompensacja obiektywu" pozwala nam na skorygowanie wad optycznych używanych obiektywów (winietowanie, aberracja chromatyczna, dystorsja) i zapamiętanie tych korekt w postaci profilu dla danego obiektywu.
Winietowanie: mamy możliwość skorygowania jasności brzegów klatki, natężenia czerwieni i błękitów (w krokach od -16 do +16).
Aberracja chromatyczna: daje nam możliwość skorygowania czerwonej i niebieskiej aberracji poprzecznej (w krokach od -16 do + 16).
Zniekształcenia (dystorsja): otrzymujemy możliwość skorygowania dystorsji beczkowatej i poduszkowatej (również w krokach od -16 do +16).

Ponadto aplikacja pozwala nam ustawić następujące parametry:
- rozmiar obrazu;
- format obrazu;
- jakość obrazu (można wybrać także RAW i RAW+JPG);
- tryb pracy;
- tryb i korekcja błysku;
- tryb i obszar ostrości;
- kompensacja ekspozycji;
- czułość ISO;
- tryb pomiaru światła;
- balans bieli;
- DRO/HDR;
- strefa twórcza;
- efekt wizualny (tylko przy wybraniu jakości obrazu: JPG);
- zoom (jw.);
- wykrywanie twarzy;
- program tematyczny (tylko, gdy pokrętło trybu fotografowania ustawione jest na SCN).

The "Lens compensation" application allows us to correct optical flaws of lenses used with the Sony camera, such as vignetting, chromatic aberration and distortion, and save these adjustments in the lens profile.
Vignetting: we can adjust the brightness of the edges of the frame, the intensity of reds and blues (in steps from -16 to +16).
Chromatic aberration: we can correct the red and blue chromatic aberrations (in steps from -16 to + 16).
Distortion: allows the correction of the barrel and pincushion distortion (also in steps from -16 to +16).

Additionally, we are allowed to set the following parameters:
- image size;
- aspect ratio;
- image quality (also RAW and RAW + JPG); - drive mode;
- flash mode and compensation;
- focus mode and focus area;
- exposure eompensation;
- ISO;
- metering mode;
- white balance;
- DRO/Auto HDR;
- creative style;
- picture effect (JPG only);
- zoom (JPG only);
- face detection;
- scene selection (only when the mode dial is set to SCN)
.


Menu aplikacji || Application menu


Ustawienia wybrane w aplikacji są zapamiętywane - czyli jeśli ustawimy balans bieli "żarówka", przy każdym uruchomieniu aplikacji aparat będzie wybierał to właśnie ustawienie WB. Niestety ustawienia zapamiętywane są dla całej aplikacji, a nie dla poszczególnych obiektywów.
Niektóre funkcje (i ich przypisanie do przycisków aparatu) są wyłączone podczas korzystania z aplikacji, np. ustawienia ostrości, peakingu, zebra.
Aplikacji nie można używać w trybach fotografowania Auto, Panorama, Film i w trybach własnych (1, 2).
Korzystanie z aplikacji powoduje lekkie opóźnieniea w działaniu aparatu (wchodzenie/wychodzenie z menu itp.), ale nie dotyczy to samego fotografowania.

Selected settings are saved - which means that if you set the white balance to "incandescent", the camera will set such a WB every time you enter the application. Unfortunately, the settings are stored for the entire application, and not for individual lenses.
Some functions (and their assignment to the camera buttons) are disabled when using applications, for example focus settings, peaking, zebra.
Application cannot be used in the following shooting modes: Auto, Panorama, Movie and Custom modes (1, 2).
Using the application causes a slight delays in the use of the camera (while entering/exiting the menu, etc.), but it doesn't affect the shooting itself
.


Jak używać aplikacji? || How to use the application

Najpierw należy pobrać aplikację ze strony PlayMemories. Aplikacja jest płatna, można za nią zapłacić np. kartą kredytową. Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji zgodnie z instrukcjami na ww. stronie, możemy przystąpić do jej używania. Na początku zostaniemy poproszeni o wybranie jednego z istniejących już profili (jeśli już takowe zapamiętaliśmy) lub utworzenie nowego. Ta druga opcja przenosi nas do ekranu, na którym możemy określić nazwę obiektywu, podać jego ogniskową i światło. Niestety, dane te (szczególnie ogniskowa) nie są wykorzystywane ani do zmiany parametrów naświetlania (np. przy wybranym obiektywie 85mm aparat dalej uparcie dąży do 1/60s i jak najniższego ISO), ani też nie są zapisywane w EXIF-ie. Szkoda, mam nadzieję, że kolejne wersje aplikacji (i ew. nowe firmware dla aparatu) wprowadzą taką możliwość.

First you have to download the application from the PlayMemories website. The app is not free, so you have to pay for it (using a credit card, for example). When the downloading and installation is complete (just follow the instructions on the website), you can start using the application. At the beginning you are asked to select one of the existing profiles (if there is at least one memorized) or to create a new one. This second option takes you to a screen where you can specify the name of the lens, the focal length and aperture. Unfortunately, these data (especially the focal length) are not used neither to change the exposure parameters such as shutter speed, nor are stored in the EXIF data. Too bad, I hope that future versions of the application (and possibly a new firmware for the camera) will bring such a possibility.


Ekrany początkowe || Startup screens

Wprowadzanie nazwy obiektywu || Entering the lens name


Po wprowadzeniu nazwy i parametrów obiektywu i ich zapamiętaniu mamy możliwość ustawienia korekcji 3 parametrów, o których pisałem na początku, czyli winietowania, aberracji chromatycznej i dystorsji (zmiany są od razu widoczne na LCD/w wizjerze, oprócz korekcji aberracji chromatycznej). Wprowadzone korekty zapisujemy... i właściwie to wszystko. Od tej pory, po uruchomieniu aplikacji, zdjęcia wykonane danym obiektywem będą poprawiane w ww. trzech aspektach i zapisywane do pliku JPG oraz, co ciekawe, również w pliku ARW (winietowanie i aberracje chromatyczne), jeśli wybierzemy opcję zapisu w takim formacie. Możemy utworzyć wiele profili dla danego obiektywu (np. dla różnych ogniskowych czy przysłon).

Once you have entered the lens data, you can start correcting the 3 parameters I mentioned earlier: the vignetting, chromatic aberration and distortion (changes are immediately visible on the LCD monitor/viewfinder, except for the chromatic aberration correction). Then you save the corrections... and actually that's all. From now on, when you start the application, the pictures taken with certain lens will be corrected and saved to a JPG file, and, interestingly, also in the ARW file (the vignetting and chromatic aberrations), if you choose to use this format. You can create multiple profiles for the lens (for different focal lengths and apertures).


Przykłady użycia kompensacji wad obiektywu || Sample lens corrections
Korekta aberracji chromatycznej: bez korekty/maksymalna/minimalna || CA correction: without/maximum/minimumKorekta winietowania (jasność): bez korekty/maksymalna/minimalna || Falloff correction: without/maximum/minimum

Korekta winietowania (czerwień/błękit): bez korekty/+16/-16 || Falloff correction (red/blue): without/+16/-16

Korekta dystorsji: bez korekty/korekta "poduszki"/korekta "beczki" || Distortion correction: without/pincushion correction/barrel correctionPodsumowanie || Conclusion

Plusy:
- możliwość korekty podstawowych wad obiektywu, jak winietowanie, aberracje chromatyczne czy dystorsja;
- korekta winietowania i aberracji chromatycznych zapisywana również w RAW;
- dość szeroki zakres ustawień aparatu wewnątrz aplikacji (ISO, WB itd.) oraz ich zapamiętywanie przez aplikację;
- wprowadzane zmiany są od razu widoczne na LCD/w wizjerze aparatu (oprócz korekcji CA);
- możliwość utworzenia wielu profili dla jednego obiektywu, dla różnych kombinacji ogniskowej i przysłony;
- łatwość korzystania i przejrzystość menu;
- łatwa instalacja aplikacji.

Minusy:
- spowolnienie działania aparatu w niektórych obszarach (np. używania menu);
- słabe działanie korekty aberracji chromatycznej;
- brak zapisu korekty dystorsji w plikach RAW;
- brak wykorzystania wprowadzonych danych obiektywu (ogniskowa) w dobieraniu parametrów naświetlania przez aparat (np. czasu otwarcia migawki);
- aplikacja nie dodaje wprowadzonych informacji o obiektywie (ogniskowa) do EXIF-a;

Za aplikację "Kompensacja obiektywu" trzeba zapłacić 41,99zł (lub ok. 8GBP/10EUR/10USD). Czy warto? Cóż, pomimo pewnych niedociągnięć uważam, że tak, choć byłoby miło, gdyby następna wersja aplikacji już tych wad nie posiadała.

Pros:
- allows correction of the basic lens flaws such as vignetting, chromatic aberrations and distortion;
- the correction of vignetting and chromatic aberrations also applies to RAW files;
- A fairly wide range of camera settings inside the application (ISO, WB, etc.) and storing them by the application;
- the changes are immediately visible on the LCD monitor/viewfinder (except for the CA correction);
- possibility to create many profiles for one lens, for various combinations of focal length and aperture;
- ease of use and transparency of the menu;
- simple installation.

Cons:
- slows down the camera in certain areas (like using the menus);
- poor CA correction;
- the distortion correction doesn't affect the RAW files;
- the entered lens data (focal length) is not used by the camera to set the exposure (shutter speed);
- the app does not enter the lens information (esp. the focal length) to the EXIF data;

Sony wants ca. £8 (or $10, €10) to get this app - is it worth it? Well, despite some shortcomings and limitations, my answer is "yes", although it would be nice if the next versions was free from these flaws.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz